Thất Tinh Thạch Anh

Trong phong thủy, “Thất Tinh” hay còn được gọi là “Bát Tinh” thường đề cập đến Hệ thống Bát Tinh, một hệ thống phân loại năng lượng chi phối các hướng và vị trí trong không gian. Nó bao gồm tám “tinh”, hay “sao”, mỗi cái đại diện cho một loại năng lượng cụ thể:

  1. Tinh Quan: Biểu tượng cho quyền lực, sự lãnh đạo, thể hiện năng lượng tốt cho sự nghiệp và thành công.
  2. Tinh Phục: Biểu tượng cho sự tái sinh và sự phục hồi, có thể giúp hỗ trợ sức khỏe và phục hồi sau bệnh tật.
  3. Tinh Đẩu: Biểu tượng cho sự cân bằng và hòa hợp, thường được sử dụng để tạo sự cân bằng trong môi trường.
  4. Tinh Nguy: Biểu tượng cho sự chiến thắng, sự can đảm và dũng cảm.
  5. Tinh Vịnh: Biểu tượng cho sự thân thiện, mở lòng và sự hoà nhập.
  6. Tinh Liễm: Biểu tượng cho sự giáo dục, học thuật và sự thông minh.
  7. Tinh Thất Sát: Biểu tượng cho sự chấn thương và tai ương, thường được coi là một năng lượng tiêu cực.
  8. Tinh Hoả Tướng: Biểu tượng cho cảm xúc và tình yêu, thường được sử dụng để tăng cường quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, “Thất Tinh” cũng có thể đề cập đến một hệ thống khác trong phong thủy, chẳng hạn như Hệ thống Thất Tinh Quẻ, một hệ thống phân loại dựa trên bảng Bát Quái. Để hiểu rõ ý nghĩa của “Thất Tinh” trong ngữ cảnh cụ thể của bạn, tốt hơn là hỏi ý kiến của một chuyên gia phong thủy hoặc người hiểu rõ về văn hóa và lịch sử phong thủy.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.